FAQs Complain Problems

७५/७६

३९० घण्टे टेलोरीङ्ग तथा हाउस वाइरिंगको नतीजा प्रकाशित सूचना ।

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने म्याद थप गरिएको सूचना

सा.सु. भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको MIS Entry गराउने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

बेरोजगार निवेदन पठाउने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

समुदायिक सिकाई हरुको नवीकरण गराउने सूचना

समुदायिक सिकाई हरुको नवीकरण गराउने सूचना 

३९० घण्टे व्यवसायिक तालिमको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

३९० घण्टे व्यवसायिक तालिमको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना 

तालिम सुचना

सिपमुलक ३९० घण्टे निःशुल्क तालिम सम्बन्धी सुचना

बजेट तथा कार्यक्रम २०७५

मासिक डोर तथा ज्यालादारी कर्मचारी सम्बन्धमा

आय दाखिला तथा फछर्यौट सम्बन्धमा

Pages