FAQs Complain Problems

७५/७६

तेस्रो नगर सभाको सूचना ।

विदा सम्बन्धमा ।

बैठकमा उपस्थित हुने बारे ।

नगर सभाको अधिवेशन र बैठकको सूचना

वडा भेला बाट योजना/आयोजना/कार्यक्रम छनौट एवं संकलन सम्बन्धि ईशनाथ नगरपालिकाको सुचना

उपस्थित हुने बारे । (पदाधिकारी ज्यू सबै)

तेस्रो नगर सभा (बजेट अधिवेशन) को कार्यतालिका प्रकाशन गरिएको ।

वडा स्तरिया योजना छनौट का लागी बजेट सिलिङ्ग तथा मार्ग दर्शन ।

तेस्रो नगर सभा (बजेट अधिवेशन) को कार्यतालिका प्रकाशन गरिएको । (वडा कार्यालय सबै)

सुझाव उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा

आ. व. २०७६/०७७ को वार्षिक निती तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागी सुझाव उपलव्ध गराईदिने सम्बन्धी सुचना ।

Pages