FAQs Complain Problems

ward news

सा.सु. भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको MIS Entry गराउने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

बेरोजगार निवेदन पठाउने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

मासिक डोर तथा ज्यालादारी कर्मचारी सम्बन्धमा

आय दाखिला तथा फछर्यौट सम्बन्धमा

आय दाखिला तथा फछर्यौट सम्बन्धमा ।

सा.सु. तथा बलपोषण भत्ता वितरण भरपाई पठाउनु हुन बारे ।