FAQs Complain Problems

७५/७६

तेस्रो नगर सभा (बजेट अधिवेशन) को कार्यतालिका प्रकाशन गरिएको । (वडा कार्यालय सबै)

सुझाव उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा

आ. व. २०७६/०७७ को वार्षिक निती तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागी सुझाव उपलव्ध गराईदिने सम्बन्धी सुचना ।

उपभोक्ता समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा ।

उपभोक्ता समिति गठन गर्ने सम्बन्धि ईशनाथ नगरपालिकाको सूचना ।

सा.सु. भत्ता पाउने लाभग्राही हरुको खाता खोलने सूचना

विवरण प्रविषट सम्बन्धमा ।

लगत कट्टा सम्बन्धमा ।

फोटो सहितको मुल अभिलेख

प्रगति विवरण सम्बन्धमा ।

३९० घण्टे टेलोरीङ्ग तथा हाउस वाइरिंगको नतीजा प्रकाशित सूचना ।

Pages