FAQs Complain Problems

समाचार

ward news

मादक पदार्थ बिक्री वितरण र सेवन निषेध गरिएको सूचना ।

सेवा प्रभावित हुने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

निर्णय

अख्तियार दुरुपयोग द्वारा प्राप्त ६१ बुन्दे सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्णय

दस्तावेज: 

वडा स्तरिया योजना छनौट का लागी बजेट सिलिङ्ग तथा मार्ग दर्शन ।

तेस्रो नगर सभा (बजेट अधिवेशन) को कार्यतालिका प्रकाशन गरिएको । (वडा कार्यालय सबै)

सा.सु. भत्ता पाउने लाभग्राही हरुको खाता खोलने सूचना

विवरण प्रविषट सम्बन्धमा ।

लगत कट्टा सम्बन्धमा ।

फोटो सहितको मुल अभिलेख

Pages