FAQs Complain Problems

समाचार

७७/७८

कार्य सम्पक मूल्याङ्कनका सूचक तथा प्रगति विवण पठइएको रिपोर्ट ।

दस्तावेज: 

कम्प्यूटर अपरेटर भर्ना सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

लिखित तथा अन्तरवार्ता परीक्षा सम्बन्धी सूचना

अ.हे.ब., अ.न.मि. र का.स. को नतिजा प्रकाशन गरिएको ।

दस्तावेज: 

सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना

सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

Pages