FAQs Complain Problems

समाचार

८०/८१

विज्ञापन नं. ०७/०७९-०८० (अ.हे.व.) र ०८/०७९-०८० (अ.न.मि.) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

विज्ञापन नं. ०७/०७९-०८० (अ.हे.व.) र ०८/०७९-८० (अ.न.मि.) को लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

विज्ञापन नं. ०७/०७९-८० (अ.हे.ब.) र ०८/०७९-८० (अ.न.मि.) को लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

Invitation for open competitive bidding.

ईशनाथ नगरपालिका अन्तर्गत विद्यालयहरू सबै । (ध्यानाकर्षण)

सार्वजनिक बिदा सम्बन्धमा ।

सामाजिक परीक्षण समिति गठन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

फर्निचर तथा मसलन्द सामाग्री आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।(द.प.नं. 1/IMA/FP-080/81)

सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

Pages