FAQs Complain Problems

समाचार

८०/८१

ईशनाथ नगरपालिका अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन हुने अर्धवार्षिक परीक्षाको तालिका ।

ईशनाथ नगरपालिका अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन हुने अर्धवार्षिक परीक्षाको तालिका ।

विज्ञापन नं. ०७/०७९-०८० (अ.हे.व.) र ०८/०७९-०८० (अ.न.मि.) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

विज्ञापन नं. ०७/०७९-०८० (अ.हे.व.) र ०८/०७९-८० (अ.न.मि.) को लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

विज्ञापन नं. ०७/०७९-८० (अ.हे.ब.) र ०८/०७९-८० (अ.न.मि.) को लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

Invitation for open competitive bidding.

ईशनाथ नगरपालिका अन्तर्गत विद्यालयहरू सबै । (ध्यानाकर्षण)

सार्वजनिक बिदा सम्बन्धमा ।

सामाजिक परीक्षण समिति गठन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Pages