FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

परीक्षा केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

कार्यपालिका बैठक सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

विज्ञापन नं. १/०७९-०८०, २/०७९-०८०, ११/०७९-०८० र १२/०७९-०८० को लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

अपाङ्गता व्यक्तिको परिचय पत्र बनाउने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

विज्ञापन नं. १७/०७९-०८० को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

विज्ञापन नं. १३/०७९-०८० र १६/०७९-०८० को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

दस्तावेज: 

नगर प्रहरी जवान तथा नगर महिला प्रहरी जवानको तालिम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

नगर प्रहरी जवान तथा नगर महिला प्रहरी जवानहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

नगर प्रहरी जवान तथा नगर महीला प्रहरीहरुको लिखित परीक्षामा उतिर्ण भएको उम्मेदवारहरुको सूची तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages