FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

लेखा परिक्षण सम्बन्धी सूुचना ।

सुचि दर्ता तथा अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

सुझाव उपलब्ध गराउने बारे

पाँचौ नगरसभा सम्बन्धी सूचना

विद्यार्थी मूल्याङ्कनको नतिजा प्रकाशन तथा भर्ना सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

कम्प्यूटर अपरेटर भर्ना सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

लिखित तथा अन्तरवार्ता परीक्षा सम्बन्धी सूचना

अ.हे.ब., अ.न.मि. र का.स. को नतिजा प्रकाशन गरिएको ।

दस्तावेज: 

सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना

सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

Pages